Algemene voorwaarden Evert Rook Karpettenspecialist


Gevestigd aan de

Nylonstraat 14-5
8281 JX Genemuiden
Nederland

Telefoon: 038 4660 230
Email: info@karpettenspecialist.nl
Website: www.karpettenspecialist.nl

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer KvK 05030693.Algemeen

Alle overeenkomsten en de levering van de daaruit voortvloeiende producten vallen te alle tijde en op welke wijze dan ook onder de onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1.
Onder opdrachtnemer moet worden gelezen Evert Rook Karpettenspecialist. 

1.2.
Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van goederen uit het assortiment van zijn onderneming. Buiten deze (rechts)persoon kunnen dit diens vertegenwoordiger(s) zijn.

1.3.
Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot het leveren van producten uit het assortiment van zijn onderneming. Buiten deze (rechts)persoon kunnen dit diens vertegenwoordiger(s) zijn.

1.4.
Onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het leveren van producten uit het assortiment van zijn onderneming.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met opdrachtnemer waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.

2.2.
Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Uitvoering van een overeenkomst

3.1.
Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

3.2. 
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen noodzakelijk zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist.
Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk tengevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

3.3.
Reclames naar aanleiding van de levering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de levering is gedaan, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

3.4.
Geringe afwijkingen in de uitvoering, in welke vorm dan ook, leveren geen grond op tot reclame.

3.5.
Voor overeenkomsten waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6.
Iedere overeenkomst wordt van de zijde van de opdrachtnemer aangegaan onder de voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is om de geldende nakoming van de overeenkomst zoals afgesproken af te ronden. Beoordeling van dit punt zal uitsluitend door de opdrachtnemer geschieden.

3.7.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, van de opdrachtgever zekerheid te eisen t.a.v. zijn betalingsverplichting.

Artikel 4 – Prijzen

4.1.
Prijzen van onze te leveren goederen zijn gebaseerd op levering af onze showroom/magazijn.

4.2.
Onze prijzen zijn inclusief BTW en vermeld in Euro's.

4.3.
Bij vervoer van produkten, deel uitmakende van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, door derden, komen de vervoerskosten en eventueel te sluiten verzekeringen voor de opdrachtgever.

4.4.
Bij eventuele verhogingen van de kostprijs, is de opdrachtnemer gerechtigd de afgesproken verkoopprijs te verhogen.

Artikel 5 – Uitstel/Annulering

5.1.
Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van goederen uit de overeenkomst uit te stellen, zodra de opdrachtnemer gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen betreffende de gesloten overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

5.2.
Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van de opdrachtnemer.

Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is deze gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen op basis van het navolgende percentage:

a.  in geval van annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de productiedatum, 50% van de overeengekomen som;
b.  in geval van annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, 75% van de overeengekomen som;
c.  in geval van annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100 % van de overeengekomen som.

Een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt.

5.3.
Indien de opdrachtgever de levering van de overeenkomst uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe leveringsdatum wordt vastgesteld, waarop de overeengekomen overeenkomst alsnog doorgang kan vinden.

Artikel 6 – Facturen en betaling

6.1.
Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de in de overeenkomst gestelde betalingstermijnen. 

6.2.
De eindfactuur wordt direct na levering toegezonden of meegegeven door de opdrachtnemer en deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan door de opdrachtgever, tenzij anders overeengenomen.

6.3.
Indien de opdrachtgever in gebreke is de eindfactuur te voldoen, geldt dit zonder nadere in gebreke stelling als een annulering van de overeenkomst en gelden de bepalingen vermeld in artikel 5.1.

6.4.
Vertragingen bij een uitvoering van een overeenkomst veroorzaakt door te late betaling door de opdrachtgever zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

6.5.
Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

6.6.
Opdrachtgever kan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet uit stellen, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

6.7.
Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 7 – Tekortkomingen opdrachtgever

7.1.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

8.2.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor schadeaanspraken van derden.

8.3.
Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, welke niet het gevolg is van normale slijtage, vanaf het moment waarop de opdrachtnemer zijn produkt heeft afgeleverd.

8.5.
Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden vergoed.

8.6.
Het risico van schade en de kosten daaruit voortvloeiende, ontstaan bij transport van het te leveren produkt, zal, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever zijn. Een en ander inclusief de schuld/nalatigheid van de vervoerder.

Artikel 9 – Overmacht

9.1.
Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld.

9.2.
Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.

9.3.
Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

9.4.
Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor de reeds door opdrachtnemer gedane inspanningen en gemaakte kosten.

Artikel 10 - Eigendom

10.1.
De door opdrachtnemer geleverde goederen blijven te alle tijde zijn eigendom, totdat alle in de overeenkomst afgesproken onderdelen, volledig zijn nagekomen.

10.2.
Is artikelnummer 10.1 niet het geval, dan behoud de opdrachtnemer zich het recht voor na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn, zijn geleverde goederen terug te halen. De daarbij gemaakte kosten en eventueel gemaakte extra kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10.3.
Bij surséance van betaling, faillissement, uitstel van betaling of overlijden van de opdrachtgever (natuurlijk persoon), is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het niet betaalde deel van de overeenkomst terug te vorderen.

Artikel 11 – Rechtskeuze, geschillen

11.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing.

11.2.
Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de Rechtbank Overijssel bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst.